Ενδεικτικές τιμές

Οι τιμές είναι ενδεικτικές ανά τετραγωνικό μέτρο- Η τελική τιμή καθορίζεται με την επίσκεψη στο χώρο.

Εσωτερικού χώρου

Υδρόχρωμα

Ευρώ από: 2,5

Βιτέξ
Πλαστικό - επί τοίχου

Ευρώ από: 3,5

Βιτέξ
Βιβεχρώμ
Χρωτέξ
Καπαρόλ Α' Ποιότητα
Πλαστικό - σπατουλαριστό

Ευρώ από: 4

Βιτέξ
Βιβεχρωμ
Χρωτέξ
Καπαρόλ Α'
Χώροι με μύκητες

Ευρώ από: 5

Ειδική βαφή Με μονή δόση
Ειδική βαφή Με διπλή δόση

Εξωτερικού χώρου

Τσιμεντόχρωμα

Ευρώ από: 4,5

100% Ακρυλικό
Θερμοελαστικό

Ευρώ από: 5

Χρώμα που ανεβάζει την θερμοκρασία εώς και 2 βαθμούς Κελσίου

Εργασίες

Σπατουλάρισμα

Ευρώ: από 7,5

Πλαϊνά
Σπατουλάρισμα

Ευρώ: από 8

Οροφή